در آستانه ورود به چهارسالگي اينجا، تصميم ملوكانه بر آن شد كه زينجا نقل مكان كرده و در جايي نوين شروع به كتابت فرماييم. علت آن هم بيم از شناخته شدن توسط برخي آشنايان دنياي حقيقي است.
خود نيك ميدانم كه رسم نقل مكان، دادن نشاني جديد است به دوستان. ليكن از آنجايي كه بنده عادت ندارم كه خويشتن را به كسي تحميل نمايم، براي هيچكدام از دوستان نشاني را نخواهم فرستاد. مگر آنكه دوستان عزيزتر از جان، برايم پيامي گذارند مبني بر تمايلشان به داشتن نشاني -كه منتي است عظيم بر من-.
همواره شنگول باشيد دوستان جان.

+ مرقوم فرمودیم در شنبه 1392/08/04 و ساعت 17:34 |


ادامه مطلب
+ مرقوم فرمودیم در یکشنبه 1392/07/21 و ساعت 23:23 |


ادامه مطلب
+ مرقوم فرمودیم در پنجشنبه 1392/07/18 و ساعت 22:35 |


ادامه مطلب
+ مرقوم فرمودیم در یکشنبه 1392/07/14 و ساعت 19:25 |


ادامه مطلب
+ مرقوم فرمودیم در شنبه 1392/07/13 و ساعت 1:13 |